Kaeru Batake de Tsukamaete: Natsu Senbokuryou Sansen! Trophies

Printable List
Show completed trophies
Show secret trophies

37 trophies ( 13  20  22  )

 

Secret trophies

You might also like

Kaeru Batake de Tsukamaete: Natsu Senbokuryou Sansen! Trophies FAQ

  • How many Kaeru Batake de Tsukamaete: Natsu Senbokuryou Sansen! trophies are there?
    There are 37 Trophies to unlock in Kaeru Batake de Tsukamaete: Natsu Senbokuryou Sansen!. Of these trophies, 1 is Platinum, 3 Gold, 13 Silver, 20 Bronze.
  • Are there any secret trophies in Kaeru Batake de Tsukamaete: Natsu Senbokuryou Sansen!?
    There are 22 secret trophies in Kaeru Batake de Tsukamaete: Natsu Senbokuryou Sansen!. Our trophy list contains a full list of all secret trophies in Kaeru Batake de Tsukamaete: Natsu Senbokuryou Sansen!.

Game navigation